Laos, Muang Khoua to Phongsali

Crossing a Hydro Project Dam and Hiding a Bike in the Bush